T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Muhammed COŞKUN

12.02.1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Erzurum/Merkez Mecidiye İlkokulunda okudu.
 
Erzurum/Merkez Gaziler Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. 1992 yılında İstanbul’a geldi ve Beyoğlu Abdüsselam Kur’an Kursunda hafızlık yarışmalarına hazırlandı.
1992-1999 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli hafızlık yarışmalarında farklı dereceler aldı. (1995 yılında Mısır’da Uluslararası Hafızlık Yarışması’nda otuz cüz kategorisinde ülkemizi temsil etti.  
1996 yılında İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ve MGV’nın ortak düzenlediği Uluslararası Hafızlık Yarışmasında birinci oldu. 1998 yılında İmam Hatip Liseleri arası Marmara Bölgesi birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca çeşitli vakıflar ve belediyelerin düzenlediği yarışmalarda farklı dereceler aldı) Ortaokul ve liseyi Eyüp İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü’nde Doktora öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisidir. Memuriyete 2004 yılında Çorum’da imam-hatip olarak başladı. 2005’te Sakarya/Geyve’de imam-hatip olarak bir yıldan fazla görev yaptı.  
2006 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde ihtisas eğitimine başladı ve 2009’da mezun oldu. Haseki’den mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul/Kartal’da imam-hatip olarak görev yaptı. 2010’da Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı ve iki yıl bu görevde bulundu. 2012’de DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Bir süre bu görevde bulunduktan sonra 2013 yılında kendi tercihiyle yeniden Tekirdağ Eğitim Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı. 01.01.2015 tarihinde Bursa Eğitim Merkezi’ne Müdür olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.
 
Çalışmaları:
A) Akademik Çalışmalar:
1) Bereketzâde İsmail Hakkı’nın Envâr-ı Kur’an Tefsiri ve Diğer Tefsir Yazıları (2008, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 2) Kur’an-ı Kerim’de Hilafet ve Emanet Kavramı (2004, Basılmamış Lisans Tezi) 
B) Sempozyum Tebliğleri:
1) Olağanüstü Haller ve Afet Durumlarında Din Hizmetleri ve Din Görevliliği, YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.
C) Yayımlanmamış Makaleler:
1) Dinlerde Cennet - Cehennem İnancı (2003)
2) Panteizm Nedir? (2003)
3) Dinlerin Doğruluk, Kapsayıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme (2004                                                     
4) İbn Mâce’nin Sünen’ indeki ‘Kader’le İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi (2004)
5) Nostaljik Bir Şarkı: İslam Manidir Terakkî (2004)
6) Yehova Şahitleri Hakkında Bir Araştırma (2004)
7) Şi’a’nın Doğuşu Ve Belli Başlı Görüşleri (2005)
8) Muhammed Ali Es-Sâbûnî’nin Ravâi’u’l- beyân fî tefsîr-i âyi’l- ahkâm mine’l- Kur’an Tefsiri Bağlamında Kafirlerle Dostluğun Yasaklanması (2005)
9) MEB İslam Ansiklopedisi’ndeki “Te’vil” Kavramının Değerlendirilmesi (2005)
10) Bilimsel (İlmî / Fennî) Tefsir Ekolü Hakkında Bir Araştırma (2008)
11) Ankebut Suresi 14. Ayetin Beydâvî, Nesefî ve Ebussuud’a Göre Tefsiri (2009)
12) Lokman Suresi 34. Ayet Bağlamında “Rahimlerde Olanı Yalnız Allah’ın Bilmesi” Meselesi Günümüzde Nasıl Anlaşılabilir? (2009)
13) Nisa Suresi 171. Ayet Bağlamında “Hz. İsa’nın Allah’ın Kelimesi Olması” Ve Kelam - Tekvin Sıfatları Arasındaki İlişki (2010)
14) Kur’an-ı Kerim’in İcaz Vecihlerinden Kur’an’da Lafız - Mana Münasebeti (2010)
15) Sahih Kıraatlerdeki “Resmü’l-mushaf’a Uygunluk” Şartı, Mevcut Kıraat Vecihlerinin Neresinde Aranmalıdır? (2012)
16) Kur’an Tilavetinde Sık Yapılan Hatalar (2013)
17) Sahih Kıraatlerdeki Üç Temel Şartın Kur’an Tarihi Açısından Yeniden Değerlendirilmesi (2014) 
C) D) Kitap Tanıtımları
1) Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’ın İslam Hukuk Tarihi İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirilmesi (2003)
2) Pierre LORY ‘nin Kaşani’ye Göre Kur’an’ın Tasavvufî Tefsiri İsimli Kitabının Tanıtımı (2005)
3) Prof. Dr. İlhami GÜLER’in İman - Ahlak İlişkisi İsimli Kitabının Tanıtımı (2005)
4) Ali Sâmi En- Neşşâr’ın İslam’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu İsimli Kitabı Hakkında Geniş Bir Değerlendirme (II. Cilt) (2005)
5) Dücane CÜNDİOĞLU’ nun Keşf-i Kadîm İsimli Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme (2005)
6) Ebu Bekr Câbir El- Cezâirî’nin Eyseru’t- tefâsir li kelâmi’l- ‘aliyyi’l- kebîr İsimli Tefsirinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi (2005)
7) Prof. Dr. Ali İbrahim En-Nemle’nin “Oryantalistlerin Kur’an-ı Kerim Hakkında Yaptıkları Çalışmalar Konusunda Müslüman Alimlerin Araştırmaları (Bibliyografik Sunum)” İsimli Sempozyum Tebliğinin Değerlendirilmesi (2009)
8) Yard. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK’in Kur’an Semantiği Üzerine İsimli Kitabının Değerlendirilmesi (2009)